wtorek, 21 maja 2013

Kikstarter Ogniem i mieczem podsumowanie/ Kickstartem By Fire and Sword conclusion





Pierwszy post będzie dość specyficzny, przez ostatnie 30 dni byliśmy świadkami niesamowitej kampanii na Kickstarterze. Nasz polski i dobrze zapewne znany producent Ogniem i Mieczem firma Wargamer starała się pozyskać środki na wydanie angielskiej wersji podręcznika. Udało się!! W trakcie trwania akcję kwotą 82 384 dolarów, wsparło 437 osób liczba ta pewnie jest o wiele większa gdyż Kickstarterowe zestawy dawały możliwość wzięcia 2 podręczników z czego pewnie wiele osób skorzysta wciągając w grę swoich znajomych.




Co dokładnie dostaniemy:
Nowe zestawy podjazdowe: Turcy, Moskwa, Czatę Gosiewskiego;
Nowe jednostki: Polską piechotę łanową, Sekbanów, Weterańskich Rajtarów, Sihaldarów, Kozackich Harcowników, Moskiewskich Strzelców, Tatarską Jazdę Wyborową, Zestawy średniej artylerii do każdej nacji;
Nowe Armie, podjazdy i dywizje: Duńczyków (wraz z nowymi modelami), Dywizję Czarnieckiego w Danii(Model Czarnieckiego), Nowe dywizje Szwedów( nowe modele), Brandenburczyków (nowe modele), Cesarstwo.

Dodatkową całą masę nowych figurek bohaterów specjalnych, dedykowane kości, oraz znaczniki strat dla każdej z nacji.





First post will be quite specific, in the last 30 days we have witnessed incredible Kickstarter campaign. Our Polish and probably well-known manufacturer of By Fire and Sword, Wargamer company tried to raise funds to release the English version of the manual. It worked! During the action the amount of 82 384 U.S. dollars, the project was supported by 437 people this number is probably much higher because the Kickstarter sets gave the opportunity to take two books of which many people will probably pulling their friends in the game.





What exactly do we get:
New Skirmish sets : Turks, Moscow, Gosiewski Foray;
New units: Polish infantry Ottoman Sekbans, Veteran reiters, Sihaldars, Cossacks skirmishers, the Moscow Elite Marksmen, Tatar Elite Raiders, medium artillery sets for each nation;
New Armies: Skirmish force and divisions: the Danes (and new models),  Czarnecki Division in Denmark (New Model Stefan Czarnecki), New divisions Swedes (new models reiters and comanders), Brandenburg (new models - Prussian Musketeers), Empire (new commanders models ).




Additional whole bunch of new figures of special characters, dedicated to bone loss and markers for each of the nations.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz